Medaljer

 

Kungl. Patriotiska Sällskapet delar ut ett antal medaljer inom olika verksamhetsområden.
 Flera av medaljerna är formgivna av skulptören samt medalj- och myntformgivaren Ernst Nordin.

Här följer en förteckning över Sällskapets medaljer, först de medaljer som andra organisationer kan ansöka om och sedan de medaljer som endast Sällskapet självt delar ut.

 

Medaljer som kan ansökas om

Medaljer för uppskattad arbetsinsats (anställning)

Medalj för uppskattad arbetsinsats delas ut i två storlekar, andra och tredje storleken. Medaljen är präglad i guld. Diplom utfärdas.

Den större medaljen delas ut efter anställning i 20 års tid. Den mindre medaljen delas ut efter anställning i 15 års tid. Undantag från tidsbestämmelsen kan göras i särskilda fall. Person som tidigare har tilldelats medalj i tredje storleken kan senare komma i fråga för andra storleken om skäl finns.

Förslag kan lämnas av företag, enskild sammanslutning samt kommunal eller landstingskommunal myndighet, hos vilken den föreslagne är eller har varit anställd. För anställda i statlig tjänst har staten eget belöningssystem.

  • Andra storleken (diameter 35,5 mm) bärs av herrar i band och av damer i rosett på vänstra sidan av bröstet.
  • Tredje storleken (diameter 31 mm) bärs av herrar i band och av damer i rosett på vänstra sidan av bröstet.

Medaljen kan också erhållas i form av en silverdosa med medalj i andra storleken infälld i locket.

Lösenavgifter
Ansökan medaljer och övriga hedersbevis

 

Emmerymedaljen

Som belöning för långvarig uppskattad tjänst till sjöss delar Sällskapet ut den s.k. Emmerymedaljen. Denna är försedd med nautiska emblem och inskription. För att komma ifråga till denna medalj erfordras en tjänstetid av minst 15 år i befälsställning till sjöss inom samma företag, styrkt genom sjötjänstutdrag. Sällskapet kan dock i enskilda fall göra undantag. Förslag kan inges av den arbetsgivare hos vilken den föreslagne varit anställd. Medaljen präglas endast i första storleken i guld. Diplom utfärdas.

Emmerymedaljen (diameter 41 mm) bäres av herrar i gul-grönt band om halsen och av damer i rosett på vänstra sidan invid axeln.

Lösenavgifter
Ansökan medaljer och övriga hedersbevis

 

Medaljer för betydande gärning

Medalj för betydande gärning delas ut i två storlekar, första och andra storleken. Den är präglad i guld och diplom utfärdas. Medaljen delas ut som belöning för samhällsinsats, förtroendeuppdrag eller annan ideell verksamhet som är av långvarigt slag och särskilt betydande för det svenska samhället.

Förslag kan lämnas av företag, enskild sammanslutning eller offentlig institution.

  • Första storleken (diameter 41 mm) bärs av herrar i band om halsen och av damer i rosett på vänstra sidan av bröstet.
  • Andra storleken (diameter 35,5 mm) bärs av herrar i band och av damer i rosett på vänstra sidan av bröstet.

Medaljen kan också erhållas i form av en silverdosa med medalj i andra storleken infälld i locket.

Lösenavgifter
Ansökan medaljer och övriga hedersbevis

 


 

Sällskapets egna medaljutdelningar

Medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv

Kungliga Patriotiska Sällskapet instiftade 1982 en särskild belöningsmedalj för att hedra berömvärda, individuella insatser inom svenskt näringsliv. Belöningarna för ledarinsatser på ägarbasis delas i första hand ut till mindre eller medelstora företag som är framgångsrika inom sin bransch. Medaljen utdelas årligen, i anslutning till Kungl. Patriotiska Sällskapets årsmöte, efter förslag från landshövdingar eller andra ledamöter av Sällskapet.

 

Medalj för bevarande av svenskt kulturarv

Kulturarvsmedaljen delas ut av Kungliga Patriotiska Sällskapet sedan 2012. Sällskapet vill på detta sätt lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, företag, församlingar och föreningar gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Medaljen är handgjord och i 18 K guld med Konungens bild på åtsidan.

Tidigare medaljörer är Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom, Eva Rydberg, Alexander Husebye, Barbro Osher, Anders Wall, Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson samt Carl Gustaf von Ehrenheim.

 

Medalj för betydande fostrargärning

1830 beslöt Sällskapet att instifta en utmärkelse i form av ett silverkors att utdelas som belöning för berömvärd fostrargärning. Medaljen har numera en annan form och utdelas inom uppfostrans och lärandets områden.

– Medaljens motiv är en ängel som blåser på glöden så att elden tar sig, vilket också är Kungl. Patriotiska Sällskapets emblem sedan 1700-talet. Det är precis det som denna medalj skall premiera, att ”elda på” och inspirera lärandeprocesser, säger Sällskapets ordförande Erik Norberg.

På senare tid har medaljen tilldelats: Ahmed Abdirahman, Barbara Bergström, Johan Kuylenstierna, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, Inger Enkvist, Birgitta Notlöf, Nina Balabina, Louise Westerberg, Louise Ankarcrona, Magnus Härenstam och Anders Carlberg.

 

Medalj för odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling eller biodling

Dessa medaljer präglas vanligen i silver och utdelas efter förslag av hushållningssällskap eller berörd intresseorganisation.

Se 2018 års mottagare av Trädgårdsmedaljen som delas ut i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård >>

 

Medalj för förtjänster om yrkenas förkovran eller för utmärkt yrkesskicklighet

Dessa medaljer präglas vanligen i silver och utdelas på förslag av styrelsen för branschorganisation (t.ex. Stockholms Stads Hantverksförening).

 

Gösta Berg-medaljen

Med anledning av Kungl. Patriotiska Sällskapets ordförandes, professor Gösta Berg, åttioårsdag 1983 beslöt Sällskapet att låta prägla en medalj till åminnelse av Gösta Bergs stora insatser på kulturhistoriens område. Medaljen utdelas till person som gjort en framstående insats på de områden som Gösta Berg beträtt, nämligen folklivsforskning, kulturminnesvård och nordeuropeisk arkeologi.

Medaljen är 55 mm i diameter och har utformats av kungl. medaljgravören Leo Holmgren.

Se tidigare mottagare av Gösta Berg-medaljen >>

 

 

Lösenavgifter

Lösenavgifter för Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och övriga hedersbevis enligt gällande prislista. 25% moms och porto tillkommer. Medaljer och hedersbevis levereras i etui/ask, tillsammans med ett diplom till varje mottagare.

Ansökan om medaljer och övriga hedersbevis

För förslag till medalj alternativt övriga hedersbevis skall Sällskapets blankett användas. Ansökningsblanketter går att ladda ner som pdf-fil. De kan även beställas från Kungl. Patriotiska Sällskapets expedition.

Övriga hedersbevis

Som alternativ till medalj utdelar Sällskapet hedersgåvor i form av armband och klockor, för betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats.