Om Kungl. Patriotiska Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapets 250-åriga historia


Sällskapets historia sträcker sig 250 år tillbaka i tiden. Det är under 1760-talet, i frihetstidens slutskede, som man först möter namnet ”Svenska Patriotiska Sällskapet till konsters, slöjders och rikets näringars uppmuntran”. Sällskapet grundades 1766. År 1772 utfärdades Kunglig stadfästelse av sällskapets grundregler, varefter Sällskapet kallades Kungl. (Svenska) Patriotiska Sällskapet.

En patriot är en människa som arbetar för det allmännas bästa och inte bara för egen vinning.

Sällskapet blev en samlingspunkt för ledande personer inom statsförvaltning, vetenskap och näringsliv, och inom dess kretsar diskuterades nya rön och projekt som skulle kunna stärka landets ekonomi. Stort intresse visades bland annat för åtgärder som var ägnade att höja produktionen inom jordbruk, bergsbruk och textilnäring. Värdefulla uppsatser i samhällsviktiga frågor belönades med penningpris eller minnesgåvor. Sällskapet gav från 1766 månatligen ut Hushållningsjournalen i syfte att till en större allmänhet sprida kunskap om bl.a. nya rön. Här finns ett antal transkriberade texter att tillgå. Utgivningen upphörde 1813 då Lantbruksakademien tillkom och började ge ut sina annaler.

 

Medaljer och övriga hedersbevis

Sällskapets utdelning av hedersbelöningar bygger på traditioner från frihetstiden. Under 1700-talet utdelade sällskapet framför allt skådepenningar, bägare, skedar, halskedjor och hattband i silver. År 1802 fick sällskapet Kungl. Maj:ts tillstånd att dela ut medaljer, avsedda att bäras. Sällskapet beslöt att medaljerna skulle bäras i ett band, till hälften halmgult och till hälften gräsgrönt, en symbolisk erinran om sällskapets intresse för jordbrukets utveckling.

De medaljer som sällskapet idag delar ut som belöningar för bl.a. betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har således en lång tradition. Som alternativ till medalj utdelas även armbandsur och guld- och silverarmband. Armbandet har samma design som 1700-talets hattband och har som berlock en miniatyrmedalj.

Läs mer om medaljer >>
Läs mer om övriga hedersbevis >>

Ladda ner Sällskapets logotyp (pdf) >>

Understödsfonden

Redan under 1700-talet överlämnades till Sällskapet penninggåvor för uppmuntrande av näringsliv, trotjänare m.m. Välvilliga donatorer har sedermera bidragit till att stödja allmännyttiga och välgörande ändamål. Dessa fondmedel ingår i stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond, vars avkastning företrädesvis används till stöd för forskning, utbildning och sociala ändamål.

Fredriks Björns donationsfond

En större donation, Fredrik Björns donationsfond, utgör numera en egen stiftelse. Den var ursprungligen avsedd för trotjänarinnor som arbetat under lång tid inom samma familj. En betydande del av dess avkastning fördelas numera även bland kvinnor, som arbetat länge inom sjukvården eller som diakon i Stockholmsområdet.

Läs mer om fonderna >>

Kontakt

Tel 08 – 611 12 62

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

info (@) kungligapatriotiskasallskapet.se