Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond

 


Ansökningsomgången 2023 – 6 miljoner till kvinnor i vården

Årets utlysning av stipendier ur Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond resulterade i att 221 kvinnor som tidigare tagit hand om andra belönats med sammanlagt drygt 6 mkr.

Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond och har delat ut medel ur fonden sedan 1920. Donationsfondens bidrag går till kvinnor över 50 år som har arbetat med sjukvårdande yrken, som hembiträde eller som diakon i Stockholms län. Sista ansökningsdag är i slutet av oktober varje år. Se mer information om donatorn i ledamoten Erik Norberg text ovan samt längre ner på denna sida.

––––––––––––––

Information 2023

Behörig att söka är du som:
– är kvinna, 50 år eller äldre och boende i Sverige,
– är eller har varit anställd med sjukvårdande uppgifter (eller som diakon eller som hembiträde) i minst 15 år i Stockholms län (utbildningstid räknas inte),
– har en fastställd förvärvsinkomst* som understiger 210 000 kronor år 2022**,
– och som inte har samlade tillgångar (bankmedel, värdepapper, marknadsvärde på fastigheter med avdrag för lån etc.) som överstiger ett prisbasbelopp, 52 500 kronor.

*I förvärvsinkomst ingår enligt Skatteverket inkomst både av lönearbete och pension.
**För dig som har partner och/eller hemmavarande barn, gäller att ytterligare ett prisbasbelopp får adderas till inkomsten, dvs den gemensamma inkomsten ska understiga 262 500 kronor under 2022. Se Skatteverkets bedömning här.

Ansökan ska innehålla:
– Blanketten publiceras i maj varje år och skickas ut automatiskt i mitten av juni för behöriga i vårt register.
– en kopia på Beslut om årlig beskattning inkomstår 2022 så kallad slutskattsedel för alla i hushållsgemenskapen (observera att deklarationsblanketter inte accepteras då den endast visar preliminär skatteberäkning),
– kopior på intyg/betyg på arbetsmeriter om minst 15 år i Stockholms geografiska län vid den första ansökan (observera att anställningsbevis inte accepteras; det visar endast att man ska börja arbeta).

Slutskattsedel/Beslut om årlig beskattning
Saknar du slutskattsedel för 2022 ring Skatteverket 0771-567 567.

Intyg på arbetsmeriter
Saknas intyg kontakta tidigare arbetsplats. För arbete inom Stockholms stad kontakta stadens gemensamma administration på Stockholms stads serviceförvaltning. För arbete inom Stockholms läns landsting kontakta Region Stockholms regionarkiv på www.regionarkivet.sll.se eller 08-123 188 00. Det räcker att skicka in arbetsintyg vid första ansökningstillfället.

Sista datum för ansökan
Fredagen den 27 oktober 2023 (poststämpeln räknas). Skicka endast in fullständiga ansökningar, dvs med Skatteverkets besked om slutlig skatt för 2022 samt arbetsintyg.

Ansökan skickas till
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12A
114 30 Stockholm

Beslut
Styrelsen beslutar om bidrag i december. Sökande får skriftligt besked samt eventuellt bidrag strax för jul. Om uppgifter saknas eller är obestyrkta kan bidrag inte beviljas. Bidraget är skattefritt och behöver ej redovisas, vi efterfrågar ej hur medlen används.

Behandling av personuppgifter
Ansökan inklusive intyg arkiveras på papper och digitalt för handläggningen. Vårt register gallras regelbundet. Vi sparar inte ansökningarna inklusive intygen mer än sju år tillbaka från senaste ansökningstillfälle.

Om Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
1915 avled den förmögne stockholmaren, medicinaren och markägaren Karl Fredrik Björn. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Sällskapet förvaltar sedan dess Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond, vars avkastning skulle delas ut till ”trotjänarinnor, som under minst 20 år haft tjänst i Stockholm, varav minst fem år i samma familj”.

Med åren minskade antalet mottagare som passade in på beskrivningen i Björns testamente. Därför kom stadgarna att ändras 1986. Sedan dess går stödet även till ”diakoner samt behövande kvinnor som under minst 15 år vårdat människor främst på sociala och medicinska institutioner i Stockholm”. 2022 beslutade Kungl. Patriotiska Sällskapet om att fördela 6,5 miljoner kronor. År 2020 hade stipendierna delats ut under 100 år.

Porträtt av Fredrik Björn.

Donatorn Karl Fredrik Björn (1855-1915), studentfotografi.