Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

 

 

Vetenskap och kultur Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande och popularisering av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, särskilt barn och ungdom Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation. Företräde ges åt ansökningar till verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov såsom funktionsnedsättning, sjukdom, socio-ekonomisk utsatthet o.dyl.

Notera att bidrag i regel inte lämnas till:
·      Fortlöpande drift av verksamhet
·      Samma anslagsmottagare mer än tre år i följd för likartat projekt
·      Utrustning (t. ex. datorer, maskiner)
·      Retroaktiva tryckkostnader, nytryck
·      Egna studier, egen konferensresa eller forskning
·      Levnadsomkostnader för enskilda
·      Personliga ändamål (t.ex. julklappar, tandvård, allmänna levnadsomkostnader)
·      Tryck av doktorsavhandling

Beviljade bidrag Se tidigare beviljade bidrag ur Understödsfonden här.

Ansökan

Stängningsdatum för de olika ansökningsomgångarna är under 2023 13/12 och under 2024 20/2, 20/5, 19/8, 30/9 och 11/12. Beslut fattas vid fem tillfällen: 30/1, 19/3, 13/6, 10/9, 23/10 2024.

E-ansökan Understödsfonden

Observera att ansökan görs endast elektroniskt och ska vara inskickad senast midnatt vid stängningsdatumet.

Ansökningssystemet är alltid öppet och under 2023  fattas beslut vid fem tillfällen (25/1, 16/3, 1/6, 7/9 och 24/10). Avslag eller bifall meddelas kort därefter.

Anslag betalas ut cirka en månad efter det att rekvisitionen inkommit per post eller mejl till Sällskapets kansli. För tryckningsanslag gäller att publikationen också måste ha inkommit.

Alla anslag skall återrapporteras. Se dokumentet Anvisningar för sökande.