kulturarv

Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv har 2014 tilldelats Anders Wall. Utmärkelsen, som anses som den förnämligaste på detta område, överlämnades den 4 december vid en högtidlig ceremoni i närvaro av ett antal kulturpersonligheter.

Anders Wall får utmärkelsen för sina betydande, långvariga insatser för att bevara en levande landsbygd och värdefulla kulturmiljöer” säger Johan Nordenfalk, Sällskapets ordförande. ”En levande landsbygd är kanske det allra viktigaste kulturarvet vi har” tillägger Nordenfalk.

Bl a har Anders Wall under mer än 30 år med stipendier belönat framgångsrika entreprenörer på landsbygden, främst inom jord- och skogsbruk. Han har också i samarbete med EUs miljökommissionär – tidigare Margot Wallström – instiftat den s k Environment Award som tilldelas företagare som ekonomiskt utvecklat landsbygden någonstans i Europa med särskild hänsyn till biologisk mångfald.

Ett exempel på hans insatser för att bevara och levandegöra kulturmiljöer är restaureringen av Giresta kyrka. Den har gjorts till en uppskattad kulturell samlingsplats där framstående svenska musiker ger konserter. Dessa musiker, t ex Nina Stemme, Malena Ernman och Per Tengstrand, har under sina yngre år ofta stötts ekonomiskt av Anders Wall.

Han och hans hustru Charlotte har också återställt Heby Folkets Park till sitt ursprung med hjälp av Ralph Edenheim, restaurerat den Gamla Bion i Örsundsbro, där det visas kvalitetsfilm under ledning av en livaktig förening, och Västerlövsta kyrka.

Nämnas bör också den vackra herrgården Starfors, som familjen Wall pietetsfullt renoverat och numera bebor.

Jag är mycket glad över denna utmärkelse,” säger Anders Wall, ”särskilt som den kan ses som ett bevis på att kampen för att behålla Sveriges landsbygd levande blir allt viktigare.”

Kungliga Patriotiska Sällskapet har sedan 1700-talet stött utvecklingen av Sverige. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Då handlade det mycket om jordbruket. På Carl XIV Johans initiativ delades Sällskapets verksamhet upp så en del, främst jordbrukets utveckling, fördes över till den nyinrättade Lantbruksakademien, medan bidrag till att sprida forskningsresultat mm samt belöningsmedaljer och andra hedersgåvor fortsatt handhades av Sällskapet.
Kulturarvsmedaljen är i 18 K guld och med Konungens bild på åtsidan.

För information: Anders Wall 08-701 08 09
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 070-36 77 646
Bilderna är fria för media att använda med angivande av fotografens namn.

Pressbilder