Ordförande Erik Norberg, kulturarvsmedaljören Alexander Husebye och vice ordförande Christina von Arbin. Foto: Henrik Montgomery/TT.

PRESSMEDDELANDE Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv tilldelas 2018 Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria, världens största historiska näringslivsarkiv. Utmärkelsen överlämnades den 6 december på Nya Sällskapet.

Alexander Husebye tilldelas Kulturarvsmedaljen för den utomordentliga insatsen som vd för Centrum för Näringslivshistoria sedan 1997.

Motivering
Den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria arbetar med att främja näringslivet genom att bevara, berätta och forska i dess historia. Institutionen har blivit världens största historiska näringslivsarkiv. Som chef sedan många år har Alexander Husebye framgångsrikt utvecklat verksamheten och etablerat ett fruktbart samarbete mellan näringsliv och forskarsamhälle. Genom detta riktas blicken mot ett rikt och viktigt kulturarv, som nyttjas även för att främja dagens företagsamhet.

– Det är glädjande och helt i enlighet med Kungl. Patriotiska Sällskapets syften att få uppmärksamma ett område, där kulturarvet inte bara bevaras utan även utnyttjas på ett fruktbart sätt, säger Kungl. Patriotiska Sällskapets ordförande Erik Norberg, förutvarande riksarkivarie.

Kulturarvsmedaljens syfte är att premiera och lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, föreningar, företag, församlingar och organisationer gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet.

– De svenska företagens historia är en bärande del av det svenska kulturarvet. Kulturarvsmedaljen tar jag stolt emot som en bekräftelse på att det vi gör dagligdags på Centrum för Näringslivshistoria, när vi bevarar och berättar företagandets historia, har ett större värde, säger kulturarvsmedaljören Alexander Husebye.

Om Centrum för Näringslivshistoria
Centrum för Näringslivshistoria tar hand om företagsarkiv och hjälper företag använda sin historia som hävstång för framtida utveckling samt lyfter företagandets betydelse för Sveriges tillväxt i största allmänhet. www.naringslivshistoria.se

Om Kungl. Patriotiska Sällskapet
Kungl. Patriotiska Sällskapet är sedan 250 år en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. En patriot är en människa som arbetar för det allmännas bästa och inte bara för egen vinning. Gustav III skrev under stadgarna 1772. 

Tidigare mottagare av Kulturarvsmedaljen
Carl-Gustaf von Ehrenheim, Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson, Anders Wall, Barbro Osher, Kjerstin Häggbom Dellert.


För ytterligare information

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Kjell Blückert, Ständig sekreterare, kjell.bluckert@kungligapatriotiskasallskapet.se, 070-278 76 62

Centrum för Näringslivshistoria
Anders Sjöman, Kommunikationschef, anders.sjoman@naringslivshistoria.se, 070-717 60 78